Referat fra Styremøte i ØFHK 06.05.2019

Referat fra Styremøte ØFHK 2019-05-06

Sted: NØK kl. 19.00

Tilstede: Ole Petter Hansæl, Arne Sandbakken, Kasper Slettan, Hege Hoel Bekkevoll, Per Kristian Evensen,  Øyvind Streitlien


Ikke tilstede: Tore Knudsen, Anne Mette Grue, Arnfinn Frengstad, Jostein Østvang

Agenda

Sak1, Gjennomgang av referat fra forrige møte, Info sak.
Referat Godkjent

Sak 2, Utvalgsledere redegjør for sammensetning, status og planer for sitt utvalg for 2019. Info sak,

Jaktprøveutvalget – Anne Mette Grue, leder.  Per Kristian Evensen, Kasper Slettan, Marianne Steenland

Aktivitetsutvalget – Ole Petter Hansæl, leder.  Hege Hoel Bekkevold, Arne Sandbakken, Trond Brørby, Marianne Berg, Erik Tømte og Øyvind Streitlien.

Utstillingsutvalget – Arnfinn Frengstad, leder. Ragnar Alander

Terrengansvarlig/utvalg – Per Kristian Evensen, leder.  Jostein Østvang.
Forhandle om samtlige terreng bortsett fra Langsjølia, Grønnfjell (t.o.m. 2022) og Alvdal som det fortsatt har en løpende avtale på.
Det er viktig at det sendes søknad om fritak av båndtvang så snart nye terrengavtaler inngås og da søkes det på 5 år.

Dommerutvalget – Marianne Steenland, leder.

Redaksjonsutvalget – Øyvind Streitlien, leder.  Ole Petter Hansæl, Arne Sandbakken, Linn Iren Humlekjær

Miljø og rekrutteringsutvalget – Jostein Østvang, leder. Hege Hoel Bekkevold, Kasper Slettan
Få tilbakemelding fra utvalget til neste styremøte.

Materialforvalter – Kasper Slettan

Sak 3, Rutiner for utvalgene, Drøftes
Skal vi lage oss en overordnet rutine for hvordan de forskjellige utvalgene skal driftes? Dette gjelder f.eks. møtereferat etc. som sendes inn til styret.
Ansvar:Ole Petter Hansæl ser på dette til neste møte.

Sak 4, Gjennomgang av årsplan, Drøftes.

Det skal utarbeides et årshjul for å få inn viktige datoer med aktiviteter, søknader, kontrakter, tidsfrister etc.
Alle som vet om tidsfrister, datoer og gjøremål som skal gjennomføres sender dette til leder så snart som mulig. Dette gjelder også alle utvalgene.

Sak 5, Søknad på støtte fra «Dyrebeskyttelsen Fjellregionen», Drøftes og besluttes.

Vi mener det er et godt formål, men at dette ligger utenfor formålet med vår klubb og vi velger derfor å avslå støtte til dette formålet.

Ansvar: Leder Ole Petter Hansæl sender svar til «Dyrebeskyttelsen Fjellregionen» om klubbens vedtak ang. denne søknaden SVAR SENDT 2019-05-11

Sak 6; Leie av treningsterreng i Alvdal. Drøftes og besluttes.

Forespørsel fra Roger Nilsen. Se vedlegg.

Klubben har ikke mulighet til framleie av noen av våre treningsterreng og vi kan derfor ikke inngå noen avtale for utleie til andre aktører. For å benytte våre treningsterreng må eier/fører være medlem av ØFHK.

Forespørsel på leie av treningsterreng i Alvdal avslås.

Ansvar: Leder Ole Petter Hansæl sender svar til Roger Nilsen om denne beslutningen.

SVAR SENDT ROGER NILSEN 2019-05-11

«Hei Roger,

Søknad om leie av treningsterrenget på Alvdal ble behandlet på Styremøte i ØFHK mandag 6. mai. Utdrag fra protokollen flg. nedenfor.

Klubben har ikke mulighet til framleie av noen av våre treningsterreng og vi kan derfor ikke inngå noen avtale for utleie til andre aktører. For å benytte våre treningsterreng må eier/fører være medlem av ØFHK.

Forespørsel på leie av treningsterreng i Alvdal avslås.

Som du ser har vi dessverre ikke anledning til fremleie av terrenget på Alvdal. Ber om forståelse for dette og minner om at våre medlemmer har tilgang til alle ØFHK sine treningsterreng med mer. Årskontingenten i ØFHK er beskjedne kr. 200,- .

Ønsker de av dere som er eller blir medlemmer før en eventuell organisert trening er det fint om du gir beskjed så vet vi når og hvor mange som har organisert trening i terrenget.

Velkommen!   

Med vennlig hilsen Ole Petter Hansæl

»

Sak 7, Dommerutvalget, Drøftes og besluttes.
Kasper redegjorde for lokalt dommerutvalg og utdanning av dommere i klubben.

Styret ønsker at vi innkaller leder i dommerutvalget for informasjon fra dommerutvalget og arbeidet med rekruttering av nye jaktprøve dommerkandidater i klubben. Dette gjelder også økonomiske bidrag som klubben skal bidra med ift utdanning av nye jaktprøvedommere.
Ansvar: Leder Ole Petter Hansæl inviterer Marianne Steenland som leder av dommerutvalget til neste styremøte.

Sak 8, Godkjennelse av nye lover, Drøftes, Besluttes
Vi har mottatt følgende tilbakemelding fra FKF på vår nye lov:
«De endrede lovene er OK med et par kommentarer;

  • § 2-4 nr 1 («skriftlig utmeldelse») er OK men ved spm om hva skriftlig omfatter så husk kommentarene i lovmalen (ref til «Min side, e-post mv»).
  • Siste del av § 3-4 siste ledd er uklar i forhold til lovmalen: « også ved valg». Dette kan kanskje tolkes slik at forslag kan fremsettes i møtet og det blir i så fall benkeforslag som ikke er tillatt. Vi har bedt andre klubber spm har tilsvarende tekst om å stryke «også ved valg» (alternativt ta inn slik tekst som er angitt i de utsendte materialet dersom en viss mulighet for benkeforslag er ønskelig).
  • Det er tilstrekkelig at endringen i § 3-4 foretas i neste årsmøte (dvs ikke nødvendig med ekstraordinært bare av denne grunn).

Forutsatt at du/dere kan bekrefte at § 3-4 vil bli rettet opp i neste årsmøte så er lovendringene godkjent.»


Styret bekrefter at endringene på det § 3.4 i loven endres ved at «også på valg» tas bort. Sak neste årsmøte.

Ansvar: Leder Ole Petter Hansæl sender denne bekreftelsen til FKF

Referent: Øyvind Streitlien
20.00 Slutt!

Neste styremøte, onsdag 5. juni kl.19.00 på NØK