Referat fra Styremøte i ØFHK 07.01.2019

Referat fra Styremøte ØFHK 07.01.2019.

Sted: NØK kl. 19.00

Tilstede: Kasper Slettan, Tore Knudsen, Asgeir Røset, Arnfinn Frengstad, Hege Hoel Bekkevold, Ole Petter Hansæl, Arne Sandbakken og Per Kristian Evensen

Meldt forfall: Anne Mette Grue og Øyvind Streitlien.

Sak 1, Referat fra sist møte.

Gjennomgått.  

Sak 2, Lov endringer. (Se utsendt mail før jul)

Mindre endringer er gjort og godkjent av styret. Legges frem på Årsmøte for godkjenning.

Sak 3, Æresmedlemmer

Det blir ikke lagt frem forslag til æresmedlemmer på årsmøte.  

Sak 4, Tolgaprøven

Ref. nedenstående. Beslutningen er omgjort av Samordningskomiteen og Tolgaprøva beholder muligheten til å dele ut Cacit. Alt virker å være i rute. Ref. Kasper.

Ref. forrige møtereferat. Prøveleder Kasper, Sekretær Anne Mette, Terrengansvarlig, Per Kristian, Dommeransvarlig Marianne Steenland. Kasper har fått telefon fra Samordningskomiteen og Tolgaprøva får ikke dele ut Cacit. Grunnen til dette er at denne utmerkelsen rullerer blant flere klubber.

Sak 5, Årsmøte. Styrets årsmelding, aktivitetsplan med budsjett, økonomi, info fra valgkomite+++

Styrets Årsmelding skal skrives. Kasper sender ut mal til utvalgslederne. Budsjett utarbeides i hht tidligere erfaringer og aktivitetsplan.

Sak 6, Eventuelt

Stauts økonomi ved Tore. Foreløpige tall i forhold til budsjett er + 46.000,- .

Blomster fra ØFHK. Skal klubben gi blomster til personer ved spesielle hendelser, evt. når?

For å unngå at noen blir forbigått/ glemt har styret vedtatt at det ikke gis blomster eller oppmerksomhet til medlemmer utover påskjønnelser ifbm. årsmøte eller andre arrangementer.

Medlemmer av styret står fritt til på privat initiativ å påskjønne andre medlemmer.

Årsmøte 8. februar 2019. Sted NØK Tynset.

Møtetreff legges i DropBox og Nettside.

Referent, Ole Petter Hansæl