Referat fra styremøtet 25.02.2016

Tilstede: Ole Petter Hansæl, Anne Mette Grue, Arne Sandbakken, Tore Knudsen, Mari Dalen Jordet, Per Østigård og Reidun Joten.
Meldt forfall: Ragnar Alander og Johannes Nordvik.

 

Sak 1 Konstituering av nytt styre og gjennomgang av vedtakter for ØFHK

Leder Reidun Joten og nestleder Ole Petter Hansæl ble valgt av årsmøtet.

Øvrige funksjoner i styret fordeles slik  / i underutvalg:
Kasserer: Tore Knudsen
til jaktprøveutvalget: Anne Mette Grue, Ole Petter Hansæl og Reidun Joten
til utstillingsutvalget: Ragnar Alander
til aktivitetsutvalget: Johannes Norvik, Mari Dalen Jordet, Arne Sandbakken og Per Østigård
Info/web og Hovedpreller: Arne Sandbakken

Utvalgene/funksjonene i klubben vil da bestå slik:

Jaktprøveutvalg: Anne Mette Grue (leder), Ole Petter Hansæl, Reidun Joten, Marianne Steenland (dommeransvarlig), Per Kristian Evensen (terrengansvarlig). Anne Mette prøvesekretær Tolga og Kasper Slettan prøveleder. Trine Ø Knudsen prøvesekretær Dalsbygda og Reidun Joten prøveleder.
Utstillingsutvalget: Ragnar Alander. Arve Løkken forespørres i tillegg.
Aktivitetsutvalget: Johannes Nordvik (leder), Arne Sandbakken, Mari Dalen Jordet og Per Østigård.
Informasjon (nettside, miniPreller og Hovedpreller): Arne Sandbakken, samt hele styret.

Vedtekter for ØFHK herunder styrets funksjon og oppgaver ble gjennomgått i starten av møtet.

Sak 2 Kort gjennomgang av aktivitetskalender 2016

Tolgaprøven: Her ser alt ut til å være i rute.  Jaktprøveutvalget har ansvaret. Laila B R blir også med i sekretariatet. Bemerkning til øvrige aktiviteter: Ikke utstilling i 2016. Har fått for 2017. Bør legges til sommertreff. Utvalget jobber m å få samarbeidspartnere slik at vi kan få til 2 dagers utstilling fra 2018. Harehundklubben ble foreslått.

Sak 3 Treningscup

Styret har fått et innspill til klubb cup som ble diskutert. Innspillet fra Marianne kom etter diskusjon om rekrutteringstiltak på årsmøtet. Styret ser på dette som et svært positivt innspill. Målgruppen for trenings-cupen er alle medlemmer som har fuglehunder for jakt.

Hensikten er å ha trivelige dager i fjellet, å gi medlemmene en smak på miljøet, mulighet til vurdering av sine hunder, forberedelse til jaktprøve-starter, videreutvikle hunder som har startet, lukte på dommer-oppgaven og hente inspirasjon til treningen hos hverandre.

 

Cup forslaget ble diskutert og godkjent med følgende endringer:

Styret ønsker å dele premie-summen til i alt 6 premier, Styret ser også at det kan være vanskelig å få til så mange cup dager som forslaget lyder på. To av aktivitetene legges til sommertreff og klubbmesterskap. Utvidet vintertrening i Vingelen betinger godkjenning av grunneierne. Dersom det ikke går i orden, flyttes denne aktiviteten til høsten.

  • Cupen er åpen for alle medlemmer. Det er fritt å delta på en eller flere samlinger.
  • Påmelding 5 dager før hver samling. Startkontingent kr. 50.-.
  • Samlingene på fjellet arrangeres som jaktprøver og dømmes av deltagere med jaktprøveerfaring, 2 stykker hver gang, på omgang.
  • Sted for oppmøte, tid og praktiske opplysninger kunngjøres på facebooksiden.

 

Poengberegning:

  • Deltagelse gir ett poeng per samling.
  • Dømming gir to poeng per samling

 

Plassering: nr 1 = 5 poeng, nr 2 = 4 poeng, nr 3 = 3 poeng, nr 4 = 2 poeng, nr 5 = 1 poeng

Ved poenglikhet vinner yngste deltager. Beste plassering på 5 av samlingene teller.

 

Premie: Tilskudd til jaktprøvedeltagelse, dressurkurs mv.

1.pr: 4000 kr, 2.pr: 2500 kr, 3.pr: 1500 kr, 4. pr 1000 kr, 5-6.pr: a 500 kr.

 

Samlinger:

Tirsdag 22. mars: Vingelen

Onsdag 20 april: Vingelen (NB forbeholdt disp av terreng. Datoen kan bli flyttet til høst)

Søndag 22. mai: Strømsås grunndressur

Søndag 12. juni: Strømsås due-cup

Lørdag 25. juni: (sommertreff) Apportkonkurranse

Søndag 24. juli: Treningsterrenget Alvdal

Lørdag 15. oktober: Klubbmesterskap (kunngjøres senere)

 

Ansvarlig: Marianne Steenland. Sponsor: BEU.

 

Sak 4 Diverse

  • Årets hund: ES N JCH Tiurfotens Tilde. Omtales i neste minipreller og i Hovedpreller.
  • Styremøter: Legges til torsdagskvelder, alt søndag.
  • Ny nettside: Arne jobber med dette.

 

Ref: Reidun Joten